Werkwijze

Werkwijze

Omdat ik veel waarde hecht aan een goede relatie tussen hulpverlener en cliënt, streef ik ernaar dat kinderen en jongeren zich thuis voelen, zich gehoord, erkend en op hun gemak voelen. De vorm waarin ik de therapeutische technieken vanuit mijn kennis en ervaring inzet, probeer ik daarbij zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de belevingswereld, het karakter en de leerstrategieën van het kind of de jongere. En bij de behoeften van ouders. Er is geen vast protocol en ik zoek creatief naar de best passende mogelijkheden voor begeleiding van elk kind. Daarmee verschilt mijn aanpak van de ‘standaard’ werkwijzen binnen de jeugdhulp, waarin meestal binnen strakke kaders en protocollen wordt gewerkt. Ik begeleid je het liefst vanuit mijn ervaring, hart en intuïtie.

Kennismaking

Vanuit het belang van een goede ‘therapeutische’ relatie, hecht ik veel waarde aan een geheel vrijblijvende kennismaking na aanmelding. Hierin is ruimte om te ervaren, te proeven, te voelen en te weten of er een ‘klik’ is en of mijn aanbod voldoet aan je verwachtingen en passend is bij de hulpvraag.

Aanmelding

Aanmelding kan telefonisch (06 27 10 34 70) gebeuren of via mail (info@fides-orthopedagogiek.nl).


Voor een kind tot 12 jaar dienen ouders hun kind aan te melden. Een kind tussen 12 en 16 jaar kan wel aanmelden voor hulp, maar niet zonder instemming van ouders. Jongeren tussen 16 en 18 jaar kunnen zelf aanmelden, zonder toestemming van ouders.


Het is wel wenselijk dat ouders op de hoogte zijn en bij de begeleiding betrokken worden, maar dat hoeft niet.

Intake

Als na de kennismaking wordt besloten het traject te starten, zal een intakegesprek worden gepland. Meestal is dit deels met het kind of de jongere zelf en deels met de ouders. Dat hangt o.a. af van de leeftijd van het kind. Tijdens het intakegesprek worden de situatie en uw vragen en zorgen zo goed mogelijk in beeld gebracht. Geen grote papierwinkel of ellenlange vragenlijsten, alleen een uitvoerig gesprek waarin ik me een beeld probeer te vormen en een inschatting probeer te maken van de problematiek, maar ook van de talenten en stimulerende factoren. De hulpvraag wordt in kaart gebracht en de gewenste doelen voor de begeleiding worden besproken.

Behandeling
Op basis van de informatie wordt een behandelplan opgesteld en na akkoord van alle betrokkenen, kan de begeleiding van start gaan.

Onderzoek
Indien de aanmelding onderzoek betreft, zullen hiervoor verdere afspraken worden gemaakt.

Ouderbegeleiding

Ouders worden zoveel mogelijk bij de begeleiding betrokken en van hen wordt verwacht dat zij met hun kind de eventuele oefeningen uitvoeren die het kind meekrijgt. Afhankelijk van de hulpvraag is dit traject korter of langer. Soms zijn enkele (evaluatie)gesprekken voldoende, maar soms is het wenselijk dat met ouders meerdere gesprekken plaatsvinden.

Fides Orthopedagogiek

Noordstraat 44
4542 CD Hoek

info@fides-orthopedagogiek.nl
06 271 034 70