Leerproblemen

BEHANDELING

Leerproblemen

Bij sommige kinderen verloopt het leren minder makkelijk dan verwacht. Vaak is er al van alles geprobeerd en toch lukt het hen maar niet om lezen, spelling, rekenen en/of schrijven goed onder de knie te krijgen. Waarschijnlijk heeft u allang aan uw kind gemerkt dat het niet echt lekker gaat op school, maar hoe ernstig de problemen zijn en welke hulp uw kind nodig heeft, is u misschien niet geheel duidelijk. Remedial Teaching (RT) kan dan uitkomst bieden.

Bij Remedial Teaching gaat het om individuele begeleiding op maat bij leerproblemen of leerstoornissen. Geen bijles, maar specialistische begeleiding waarbij het gaat om het toepassen van gespecialiseerde technieken, instructieprincipes en benaderingen die uitgaan en gericht zijn op de specifieke ondersteuning die uw kind nodig heeft.

Het RT-traject zal starten met een grondig didactisch onderzoek om na te gaan waar de kern van het probleem ligt. Als er al voldoende gegevens vanuit school beschikbaar zijn, is meestal een kort onderzoek voldoende. Daarna wordt een begeleidingsplan opgesteld met de leerdoelen waaraan zal worden gewerkt. Daarbij gaat het om toepassen van gespecialiseerde technieken, instructieprincipes en benaderingen, die uitgaan van en gericht zijn op de specifieke ondersteuning die uw kind nodig heeft.

Soms kan het nodig of wenselijk zijn om uitgebreider onderzoek te doen en de kern van de leerproblemen verder te onderzoeken, zodat er gerichter behandeld kan worden. Zo kan een intelligentieonderzoek worden gedaan om de cognitieve capaciteiten van een kind in kaart te brengen. Of een uitgebreid didactisch onderzoek en/of screening bij vermoedens van dyslexie of dyscalculie.

Intelligentieonderzoek

Intelligentie is het vermogen om doelgericht te handelen, rationeel te denken en effectief met de omgeving om te gaan. Een intelligentieonderzoek kan meer zicht geven op de cognitieve capaciteiten en mogelijkheden van een kind/jongere en de sterke en minder sterke kanten daarin.

Bij Fides worden Uitgebreide intelligentieonderzoeken gedaan bij kinderen en jongeren van 6 t/m 16 jaar, waarbij wordt gewerkt met de WISC-V-NL. Het ‘Uitgebreide’ zit hem in verschillende aspecten, waarvoor veel en Uitgebreid aandacht is. Zo wordt de testafname voorbereid door een kennismaking vooraf, zodat het kind/de jongere weet wie ik ben en hoe ik werk, wat hij/zij van de testafname kan verwachten en al eens kan wennen aan de omgeving en de ruimte. Dit stelt het kind vaak al wat gerust en zorgt voor minder spanning bij de testafname. En het geeft mij informatie over uw zoon/dochter zodat ik de testafname zo optimaal mogelijk kan uitvoeren en zodat hij/zij het best tot zijn recht komt.

Op basis van de kennismaking maak ik een inschatting van de tijd die nodig is voor de testafname. Een rustig en een bij het kind passend tempo staat voorop, zodat gemeten wordt waar de test primair voor bedoeld is, namelijk intelligentie (en niet concentratie of aandacht).

Er is veel aandacht voor observaties tijdens de testafname; die geven informatie over bijvoorbeeld taakaanpak, strategieën, werkhouding, aandacht, competentiebeleving, zelfreflectie of omgaan met fouten. Deze waardevolle informatie is van groot belang en noodzakelijk om de testuitslagen goed te kunnen interpreteren en op waarde te kunnen inschatten.

Na het onderzoek wordt een uitgebreid verslag van alle bevindingen gemaakt, voorzien van gerichte adviezen voor thuis en op school. Dit verslag wordt besproken met de ouders en, indien gewenst, de school.

Didactisch onderzoek

Een didactisch onderzoek is gericht op de leerprestaties, niveau een taakaanpak. Bij Fides worden uitgebreide didactische onderzoeken gedaan bij kinderen van 6 t/m 13 jaar (groep 3 basisschool t/m brugklas), waarbij wordt gewerkt met diverse onderzoeksinstrumenten/testen passend bij de specifieke vakgebieden (lezen, rekenen, spelling). Het ‘uitgebreide’ zit hem in verschillende aspecten, waarvoor veel en uitgebreid aandacht is. Zo wordt de testafname voorbereid door een kennismaking vooraf, zodat het kind weet wie ik ben en hoe ik werk, wat hij/zij van de testafname kan verwachten en al eens kan wennen aan de omgeving en de ruimte. Dit stelt het kind vaak al wat gerust en zorgt voor minder spanning bij de testafname. En het geeft mij informatie over uw zoon/dochter zodat ik de testafname zo optimaal mogelijk kan uitvoeren om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de leerontwikkeling.

Er wordt gekeken naar de prestaties van het kind ten opzichte van leeftijdsgenoten. Daarmee wordt het beheersingsniveau van het kind in kaart gebracht en wordt zichtbaar of er sprake is van een achterstand of voorsprong. Leerstrategieën, het zelfvertrouwen en secuur werken is iets wat in dit onderzoek de aandacht krijgt. Observaties tijdens de testafname geven waardevolle informatie over taakaanpak, leerstrategieën, zelfvertrouwen, competentiebeleving, zelfreflectie of omgaan met fouten.

Na het onderzoek wordt een uitgebreid verslag van alle bevindingen gemaakt, voorzien van gerichte adviezen voor op school en thuis. Dit verslag wordt besproken met de ouders en, indien gewenst, de school.

Wanneer school al de nodige extra hulp heeft geboden, de achterstand niet passend is gezien de leeftijd, kan er mogelijk sprake van onderliggende problematiek. Aanvullend op het didactisch onderzoek kan het raadzaam zijn de cognitieve capaciteiten in beeld te brengen middels een intelligentieonderzoek. Bij vermoedens van een leerstoornis kan het didactisch onderzoek tevens worden aangevuld met screening.

Screening dyslexie

Wanneer het vermoeden bestaat van dyslexie bij uw zoon/dochter, dan kan hij/zij worden aangemeld voor een screening dyslexie. Bij Fides worden screeningstesten dyslexie gedaan bij kinderen en jongeren in het primair en voortgezet onderwijs, waarbij wordt gewerkt met de DST-NL (Dyslexie Screening Test).

Een screening is bedoeld om het lees- en spellingsniveau te bepalen en te bekijken of er hiaten zijn in de ontwikkeling die mogelijk wijzen op de aanwezigheid van dyslexie. Aan de hand van de screening wordt gekeken of dyslexieonderzoek zinvol is.

Op basis van de screening kan geen diagnose worden gesteld. Wel is het mogelijk om op basis van de uitkomsten een eventueel begeleidingstraject te starten. Na de screening wordt een kort verslag gemaakt met een weergave van de resultaten en voorzien van gerichte adviezen voor thuis en op school. Dit verslag wordt besproken met de ouders en, indien gewenst, de school.

Screening dyscalculie

Wanneer het vermoeden bestaat van dyscalculie bij uw zoon/dochter, dan kan hij/zij worden aangemeld voor een screening dyscalculie. Bij Fides worden screeningstesten dyscalculie gedaan bij kinderen en jongeren in het primair onderwijs vanaf groep 6, in klas 1 van het voortgezet onderwijs en in alle sectoren van het mbo op de niveaus 1, 2, 3 en 4. Er wordt gewerkt met de NDS (Nederlandse Dyscalculie Screener).

Een screening is bedoeld om het rekenniveau te bepalen en te bekijken of er hiaten zijn in de rekenontwikkeling die mogelijk wijzen op de aanwezigheid van ernstige rekenproblematiek of rekenstoornis (dyscalculie). Aan de hand van de screening wordt gekeken of dyscalculieonderzoek zinvol is. Op basis van de screening kan geen diagnose worden gesteld. Wel is het mogelijk om op basis van de uitkomsten een eventueel begeleidingstraject te starten. Na de screening wordt een kort verslag gemaakt met een weergave van de resultaten en voorzien van gerichte adviezen voor thuis en op school. Dit verslag wordt besproken met de ouders en, indien gewenst, de school.

Fides Orthopedagogiek

Noordstraat 44
4542 CD Hoek

info@fides-orthopedagogiek.nl
06 271 034 70